HOME | รายชื่อ | Logout

รวม ประจำฝ่าย ประจำกอง ผสบ. ผสจ. ผปข. ผปค.
22

ราย

1

ราย

4

ราย

2

ราย

3

ราย

3

ราย

5

ราย

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
.. ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น สถานศึกษา สังกัดที่ฝึกงาน ปี โทร
1นายภูมิ ภมรเดชากุลภูมิวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก25660954621558
2นายภาณุพันธ์ ก่อทรัพย์มิกซ์วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก25660638632477
3นายวรชิต ดอนเย็นไพรโอวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก25660838657013
4นางสาวMy Odessa.My Odessa.My Odessa.2566My Odessa.
5นายคมปฏิพัศฌ์จันงิ้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำกอง กรท.25660881669758
6นายรัฐภูมิ มารูตัน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิษณุโลกแผนกสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร (ผสจ.)25660657328456
7นางสาวญาดา เด็ดแก้วดาด้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลกประจำกอง กรท.25650905903011
8นางสาวภัทรพร พุฒศรีมิ้นท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลกประจำกอง กรท.25650966643128
9นายณัฐพล ทาฝั้นโอ๊ตมหาวิทยาลัยนเรศวรแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ผปค.)25650910409915
10นายนันทวัฒน์ แสนแสงบอลมหาวิทยาลัยนเรศวรแผนกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ผปข.)25650613583805
11นางสาวณัฐนารีภรณ์ สายสิทธิจ๊ะจ๋ามหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลกแผนกสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร (ผสจ.)2565089-7068655
12นายจิระวัฒน์ สรจิตต์แชมป์มหาวิทยาลัยนเรศวรแผนกสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (ผสบ.)25650968515028
13นางสาวภัทรวดี สุทธิทรายวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกประจำกอง กรท.25630622954263
14นางสาวอภิชญา สมบาลจิตรอิงมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำฝ่าย ฝบพ.25630875673269
15นายพชร เดชาสิริบูรณ์เบสท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ผปค.)25630850501313
16นายภควัต กลิ่นแย้มมายวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ผปค.)25630966694962
17นางสาวณัฐศรัณย์ พันธุรัตน์น้ำขิงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ผปค.)25630949017750
18นายนิรัติชัย บัวเหม็นต้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ผปค.)25630640387429
19นายศิรชัช จุติคีรีสวรรค์บูมมหาวิทยาลัยนเรศวรแผนกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ผปข.)25630913977860
20นายนฤดล อ้นอุระ ดลมหาวิทยาลัยนเรศวรแผนกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ผปข.)25630987760972
21นายศักดิ์ชัย ทองสุขแวนมหาวิทยาลัยนเรศวรแผนกสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร (ผสจ.)25630966827279
22นายภากร ประวัณโตเคนมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามแผนกสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (ผสบ.)2563088-153-5720